Zajęcia edukacyjne

Najważniejszymi zajęciami edukacyjnymi w Magical World są zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, których celem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez rozwijanie jego zdolności, talentów i predyspozycji.

Podstawa programowa obejmuje następujące obszary edukacji:

  • Językową,
  • matematyczną,
  • przyrodniczą,
  • społeczną,
  • artystyczną,
  • zdrowotną,

oraz profilaktykę logopedyczną.

W celu realizacji powyższych obszarów stosujemy wiele atrakcyjnych metod pracy w tym:

Metoda dwujęzyczna

Naukę języka w naszym przedszkolu zaczynamy od pierwszego dnia pobytu. Zgodnie z założeniami metody dwujęzycznej przez połowę czasu pobytu dziecka w przedszkolu w tym: w czasie zajęć edukacyjnych, zabawy czy w czasie czynności samoobsługowych nauczyciel posługuje się językiem angielskim. Metoda dwujęzyczna zakłada również wykorzystanie przedszkolnych pomocy dydaktycznych, materiałów oraz pomocy dedykowanych do nauczania języków obcych tj. karty obrazkowe, angielskie piosenki, wierszyki, książki, itp.

Metoda dwujęzyczna polega na intuicyjnym przyswajaniu języka w codziennych dla dziecka sytuacjach poprzez ruch i zabawę. Język angielski używany jest jako drugi język komunikacyjny podczas wybranych zajęć nawet przez kilka godzin dziennie. Język polski będący językiem ojczystym większości dzieci uczęszczających do przedszkola stosowany jest w pozostałym czasie pobytu w przedszkolu. Dzięki temu dziecko słyszy naturalne, autentyczne wypowiedzi formułowane w języku angielskim, zyskuje szansę do naśladowania ich oraz aktywnego uczestnictwa w interakcji językowej.

Pedagogika zabawy

Pedagogika zabawy wykorzystuje działania dające dzieciom możliwość rozwoju, współpracy i współdziałania w atmosferze zaufania i wzajemnej akceptacji. Bez względu na wiek i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą i otaczającą rzeczywistością. Dzieci uczą się poprzez wspólną zabawę. Zabawa kształtuje zmysły, wzbogaca wiedzę o świeci, daje poczucie sprawstwa. Metoda pedagogiki zabawy zakłada, że każdy człowiek może rozwijać się przez całe życie. Dlatego podczas zajęć pedagog dąży do sytuacji edukacyjnych, w których każdy uczestnik może osiągnąć sukces, co buduje jego pozytywną samoocenę i poczucie własnej wartości.

Ruch Rozwijający Weroniki

Metoda Ruchu Rozwijającego stwarza dziecku okazje do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa, staje się mniej zahamowane i bardziej otwarte na sytuacje problemowe. Metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów i uczy współdziałania w grupie.

Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu opiera się na jedności psychiki i motoryki. Zasadniczą rolę odgrywają trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczny (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Metoda ułatwia przygotowanie dzieci do tak trudnych i złożonych czynności jak pisanie i czytanie oraz kształci zdolność rozumienia i operowania symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną

Kinezjologia edukacyjna

Kinezjologia Edukacyjna czyli Gimnastyka Mózgu uczy wykorzystywania naturalnego ruchu fizycznego dziecka, który jest niezbędny do prawidłowej pracy mózgu oraz ciała, w celu uczenia się przez doświadczenie i twórczą samorealizację dziecka. To twórcza praca z dziećmi oparta na znajomości wpływu wzorców ruchu na obszary mózgu odpowiedzialne za pamięć i zdolność uczenia się. Praca ta aktywizuje funkcje poznawcze dziecka, jej zadaniem jest pozytywny wpływ na prawidłowy rozwój psychofizyczny naszych pociech za pomocą prostych ćwiczeń ruchowych. Ćwiczenia są bardzo łatwe do wykonania i z powodzeniem można traktować je jako zabawę z dzieckiem, dzięki czemu będą sprawiały najmłodszym dużo radości i zadowolenia.

Dziecięca matematyka

Dziecięca matematyka to rozwój umysłowy wraz z edukacją matematyczną realizowaną tak, aby zapewnić im sukcesy w nauce szkolnej. Rozwija inteligencję operacyjną, kształtuje umiejętności matematyczne oraz dba o hartowanie odporności emocjonalnej tak, aby dzieci potrafiły pokonywać trudności i nie zrażały się porażkami. Wspomaganie rozwoju umysłowego to działania, które pomagają ujawnić i rozwinąć drzemiące w dzieciach zdolności poprzez mądrze organizowany proces uczenia się, odpowiedni dobór doświadczeń i dostosowanie ich do potrzeb dziecka. Program rozwija indywidualne predyspozycje dziecka i zwiększa efektywność przyswajanej wiedzy.

Przygotowanie do nauki czytania i pisania

Dziecko, kończące edukację przedszkolną powinno być dobrze przygotowane do nauki czytania i pisania. Dobre przygotowanie do szkoły polega nie tylko na wyrobieniu pozytywnego nastawienia do nauki czytania i pisania. Aby dziecko mogło z łatwością nabywać te umiejętności, musi osiągnąć odpowiedni poziom rozwoju percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji przestrzennej. Zatem kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania obejmuje:

  • doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji przestrzennej,
  • wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej,
  • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Program dydaktyczny Magical World jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zapewnia wielokierunkowe i pełne przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej oraz rozwoju indywidualnych zdolności i talentów dziecka. Stawiamy na naturalną ciekawość dziecka, kreatywność, samodzielność, motywację i dążenie do zmiany.

To nasz przepis na sukces edukacyjny.